กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูของโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10/1 ประจำปีการศึกษา 2558 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนของโครงการ บุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาของโครงการ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งสิ้น 512 คน และมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายของโครงการ การเปิดชั้นเรียน 3 ชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจากโรงเรียนของโครงการ และการจัดนิทรรศการโรงเรียนของโครงการ

 กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมขึ้น 3 ครั้ง ได้แก่

 - กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10/1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโครงการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและผู้สนใจ

 - กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10/2 วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโครงการในเขตพื้นที่ภาคเหนือและผู้สนใจ

 - กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10/3 วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโครงการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและผู้สนใจ

       ประมวลภาพกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม