สั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(อาคารศูนย์อาหารและบริการ คอมเพล็กซ์)
โทร. 088-0340140, 043-202842
e-mail: bookcenter@kku.ac.th
 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
ชั้น 3 ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-203165
e-mail: crme_kku@hotmail.co.th