SDG10-ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Revitalise the global partnership for sustainable development.)

1   2   3   4       Next