“การพัฒนาและผลิตทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาวิชาครู”

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 11 เล่ม

      สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือเรียนเล่มอื่น ๆ
 ครูสามารถใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้
แสดงสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในชั้นเรียนว่าคืออะไรบ้างอย่างชัดเจน ทำให้ทั้งครูและนักเรียนเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของแต่ละบทเรียนได้
แสดงลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนว่านักเรียนจะเข้าใจความคิดรวบยอดได้อย่างไร รวมถึงอธิบายความหมายและการนำไปใช้

หนังสือการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยคณิตศาสตร์แบบใหม่

เล่มดำ เล่มแดง จำนวน 2 เล่ม

      สถานการณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นสถานการณ์ที่ทำให้รักการคิด ซึ่งเหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สถานการณ์ปัญหานี้จะฝึกให้คิดและได้ความสนุกไปพร้อมกัน โดยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ
สำหรับนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ
ได้ฝึกกระบวนการคิดที่เป็นธรรมชาติโดยใช้ความรู้เท่าที่แต่ละคนมีอยู่
ได้ทั้งกระบวนการคิดและคำตอบที่หลากหลาย
สำหรับครูผู้สอน
สำหรับผู้สอนในระดับโรงเรียนสามารถใช้สถานการณ์ปัญหาในเล่มไปสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
ใช้จัดกิจกรรม ชุมนุม หรือโครงงานคณิตศาสตร์
สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไป
สนุกสนานกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์กับบุตรหลานของตนเอง
เกิดความรู้สึกอยากกลับไปเรียนคณิตศาสตร์แบบนี้ใหม่ทั้งหมด

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วยแพทเทิร์นบล็อก (Pattern Blocks)

      สื่อ แพทเทิร์นบล็อค (Pattern blocks) เป็นสื่อรูปธรรมทางคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท้าทายและพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือแม้แต่อุดมศึกษา แพทเทิร์นบล็อกสามารถเป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของหลักสูตรใหม่ นอกจากนั้นแพทเทิร์นบล็อคยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดรวบยอดที่หลากหลาย เช่น รูปเรขาคณิต การวัด พื้นที่ แบบรูป การคูณ สัดส่วนและเศษส่วน เป็นต้น สำหรับการศึกษาพิเศษแพทเทิร์นบล็อคเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือที่เรียกว่า Home school ได้อีกด้วยเพราะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือผู้ปกครองและบุตรหลานของตนเอง

...