วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และขอบเขต ดังนี้

  • วิสัยทัศน์ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • พันธกิจ ดำเนินการตามโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบฝึกหัดครูคณิตศาสตร์ในโครงการผลิตครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่งานวิจัยโดยการนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ การผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อแบบผสมผสานรวมทั้งการจัดการฝึกอบรมครูประจำการ
  • ขอบเขต ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานโดยเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนทั้งในประเทศและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง