แผนบริหารศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงาน โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้