Division 2

R&D (Research and Development) ร่วมมือกับศูนย์ CRICED, Japan ทำการวิจัยที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น Open Approach และ Lesson Study Approach เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาของประเทศ จัดระบบสนับสนุนงานวิจัย และรวบรวมจัดระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

วิจัยและพัฒนา

 • โครงการวิจัย
 • รายงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  • ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๑
  • ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๒
  • ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๓
  • ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๔
  • ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
  • ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖