โครงสร้างองค์กรศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

    เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (CRME) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (ศูนย์ซีอาร์เม่) ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา         

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ประธานที่ปรึกษา
ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา                

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
ประธานกรรมการ
รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ
กรรมการ
รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร
กรรมการ
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจตุพร นาสินสร้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

ผศ. ดร.นฤมล ช่างศรี
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร
กรรมการ
ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ
กรรมการ
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
กรรมการ
ผศ. เขม เคนโคก
กรรมการ
ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง
กรรมการ
ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู
กรรมการ
ผศ.ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา
กรรมการ
นางสาวจตุพร นาสินสร้อย
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณฐพร วิทยบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ