ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนหวังดี จังหวัดสงขลา

7 มิถุนายน 2565

การติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนหวังดี จ. สงขลา โรงเรียนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

การติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

6 มิถุนายน 2565

การติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จ. สงขลา โรงเรียนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human Resources Development Working Group : HRDWG) และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET)

9 - 12 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมการ ประชุมคณะทำงานเอเปค ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDWG) และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET) ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

6 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

3 พฤษภาคม 2565

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นต้น จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Mathematical Thinking: How to develop it

2 พฤษภาคม 2565

Prof. Dr. Masami ISODA ผู้อำนวยการ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Mathematical Thinking: How to develop it ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

27-28 เมษายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี 2.โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง 3.โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ.อ่างทอง

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 37

22 - 24 เมษายน 2565

การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้วยกิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 37 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 เพื่อพัฒนาการทำวิจัยควบคู่กับการฝึกทำงานและเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

Regional Seminar 2022 ในหัวข้อ INNOVATION IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT: TRENDS AND INSIGHTS IN LEADING INSTITUTIONS IN THE POST PANDEMIC

20 เมษายน 2565

SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION; SEAMEO Regional Training Center in Vietnam ได้จัด Regional Seminar 2022 ในหัวข้อ INNOVATION IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT: TRENDS AND INSIGHTS IN LEADING INSTITUTIONS IN THE POST PANDEMIC

การอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot)

5 เมษายน 2565

Global Innovation School ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot) ในกิจกรรม Summer Camp ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

1   2   3   4       Next