ข่าวประชาสัมพันธ์

wew

wew

wew

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 37

22 - 24 เมษายน 2565

การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้วยกิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 37 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 เพื่อพัฒนาการทำวิจัยควบคู่กับการฝึกทำงานและเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

Regional Seminar 2022 ในหัวข้อ INNOVATION IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT: TRENDS AND INSIGHTS IN LEADING INSTITUTIONS IN THE POST PANDEMIC

20 เมษายน 2565

SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION; SEAMEO Regional Training Center in Vietnam ได้จัด Regional Seminar 2022 ในหัวข้อ INNOVATION IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT: TRENDS AND INSIGHTS IN LEADING INSTITUTIONS IN THE POST PANDEMIC

การอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot)

5 เมษายน 2565

Global Innovation School ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot) ในกิจกรรม Summer Camp ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC)

26 – 27 มีนาคม 2565

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS) ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 Online International Student Conference

17 - 18 มีนาคม 2565

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 Online International Student Conference ในหัวข้อ “Developing Collaborative Research in Education: From Global and Interdisciplinary Perspectives”

APEC- KHON KAEN MEETING 2022 in Digital Era: AI for Education

9 กุมภาพันธ์ 2565

APEC- KHON KAEN MEETING 2022 in Digital Era: AI for Education. ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรม BLC Coaching Online พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

3 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 มีนาคม 2565

กิจกรรม BLC Coaching Online พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการนำเสนอการจัดการเรียนการสอน และร่วมสะท้อนผลชั้นเรียนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

การนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

26 มกราคม 2565

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และ อาจารย์ ดร.จิตรลดา ใจกล้า ได้ติดตามนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ. อุดรธานี

7 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ. อุดรธานี โรงเรียน MOU การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

1   2   3       Next