Division 1

A&A (Academic Affair) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษา ที่เน้นการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร

ผลิตและพัฒนาบัณฑิต

 • หลักสูตรและงานวิจัยของนักศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับปริญญาโท
  • ระดับปริญญาเอก
 • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับปริญญาโท
  • ระดับปริญญาเอก