Division 3

PDN (Professional Development and Networking) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูในโรงเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยในการทำวิจัยในชั้นเรียนจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูประจำการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

พัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่าย

  • โรงเรียนเครือข่าย
  • บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
  • อื่นๆ