หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (OpenApproach) ระดับพื้นฐาน

  • 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

    สรุปการอบรมออนไลน์ "หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (OpenApproach)ระดับพื้นฐาน" ของโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้ ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 8-9 ส.ค. 2563

อ้างอิง : โครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑. (2563). สรุปการอบรมออนไลน์ "หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (OpenApproach)ระดับพื้นฐาน". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/educatorskill/photos/pcb.236542484753164/236540724753340/ (24 สิงหาคม 2564)