การประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูระดับประถมศึกษา

  • 12 กันยายน 2563

    สรุปการอบรมออนไลน์ "การประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูระดับประถมศึกษา" ของโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 12-13 กันยายน. 2563

อ้างอิง : โครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑. (2563). สรุปการอบรมออนไลน์ "การประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูระดับประถมศึกษา" . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/educatorskill/photos/pcb.345830987157646/345824317158313 (24 สิงหาคม 2564)