4 ทศวรรษ ครูผู้สร้างเส้นทางแห่งการพัฒนาการศึกษา : ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงประจักษ์จากการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นสมรรถนะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

4 ทศวรรษ ครูผู้สร้างเส้นทางแห่งการพัฒนาการศึกษา : ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงประจักษ์จากการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นสมรรถนะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (A Successful Pathway for Developing Teacher Education for the Four Decades: A Collection of Empirical Learning Outcomes upon Utilization Mathematics Textbooks Focusing on Mathematical Competencies)
จัดทำโดย : สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด