ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC)

26 – 27 มีนาคม 2565

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS) ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 Online International Student Conference

17 - 18 มีนาคม 2565

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 Online International Student Conference ในหัวข้อ “Developing Collaborative Research in Education: From Global and Interdisciplinary Perspectives”

APEC- KHON KAEN MEETING 2022 in Digital Era: AI for Education

9 กุมภาพันธ์ 2565

APEC- KHON KAEN MEETING 2022 in Digital Era: AI for Education. ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรม BLC Coaching Online พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

3 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 มีนาคม 2565

กิจกรรม BLC Coaching Online พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการนำเสนอการจัดการเรียนการสอน และร่วมสะท้อนผลชั้นเรียนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

การนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

26 มกราคม 2565

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และ อาจารย์ ดร.จิตรลดา ใจกล้า ได้ติดตามนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ. อุดรธานี

7 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ. อุดรธานี โรงเรียน MOU การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

กิจกรรมการ workshop การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

26 – 27 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมการ workshop การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies International Conference 2021

29-2 ธันวาคม 2564

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies International Conference 2021 ณ เมือง Hong Kong และเมือง Macau ประเทศจีน ในหัวข้อการประชุม ‘Revisiting Lesson and Learning Studies: Accessibility, Quality, and Sustainability” ในรูปแบบ Online

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ของโรงเรียนบ้านคำบง 1

8 ตุลาคม 2564

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ของโรงเรียนบ้านคำบง 1 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)คู่ขนาน ทั้งหมด 4 ชั้นเรียน

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

25 กันยายน 2564

กิจกรรม "การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)" ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 (วันนี้) เวลา 13.00 – 17.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting และ facebook live

Previous     1   2   3   4       Next