ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

20-21 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา ภายใต้ชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน โรงเรียนบ้านคำบง 1 จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม ครั้งที่ 36 (Intensive Seminar)

3 - 5 กันยายน 2564

การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้วยกิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม ครั้งที่ 36 (Intensive Seminar) และในวาระพิเศษกิจกรรมมุทิตาจิต เชิดชูเกียรติแด่ครูผู้สร้างศิษย์ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)” ผ่านทางออนไลน์

1 กันยายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมกับศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Lesson Study และ Open Approach แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ: การวิเคราะห์หนังสือเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา”

31 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ: การวิเคราะห์หนังสือเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา” รูปแบบ Online

กิจกรรมการสัมมนาสะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1/2564 ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

23 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการสัมมนาสะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จำนวน 82 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 คน จาก 41 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาเข้าร่วมรับฟังและร่วมสะท้อนผลด้วย

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา (PME44)

19-22 กรกฎาคม 2564

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา The 44th of The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 44) ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา (ICME-14)

11-18 กรกฎาคม 2564

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา The 14th International Congress on Mathematics Education (ICME-14) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งการประชุมได้จัดให้มีทั้งในรูปแบบ On-site และ Online

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำ PATTERN BLOCKS ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด”

7 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำ PATTERN BLOCKS ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด” ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

22 มิถุนายน 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ห้อง 201 และออนไลน์ผ่าน zoom

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”

1 พฤษภาคม 2564

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับ มูลนิธิ Teach for Thailand ได้มีจัดการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)” ให้กับครูในโครงการ Teach for Thailand จำนวน 87 คน ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Previous     1   2   3   4       Next