ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 35 ในรูปแบบออนไลน์

23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2564

การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้วยกิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจัดกิจกรรม Intensive Seminar in Mathematics Education ครั้งที่ 35 ในรูปแบบออนไลน์

โครงการ SEAMEO School Network Teaching Mathematics to Develop Mathematical Thinking as Higher Order Thinking: How do you teach? Why?

3 เมษายน พ.ศ. 2564

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาเข้าร่วมในโครงการ SEAMEO School Network Teaching Mathematics to Develop Mathematical Thinking as Higher Order Thinking: How do you teach? Why? ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ฯ

กิจกรรมการชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National OPEN CLASS)

27-28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดกิจกรรมการชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National OPEN CLASS) ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online)

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง”

26-27 มีนาคม พ.ศ. 2564

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการนานาชาติ Online International Student Conference

18-19 มีนาคม พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการนานาชาติ Online International Student Conference ในหัวข้อ “Education in a Time of Pandemic Through the Eyes of Graduate Students: Challenges and Perspectives” ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Tsukuba, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Degree Programs in Education และสนับสนุนการจัดงานโดย University of Tsukuba, Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการนิเทศติดตาม โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการนิเทศติดตาม โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

Previous     1   2   3   4