การอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot)

การอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot)

Global Innovation School ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Computational Thinking ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studuino Robot)  ในกิจกรรม Summer Camp ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

นำโดย ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา อาจารย์ ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส และอาจารย์ ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30 คน ซึ่งในช่วงเช้าของกิจกรรม ให้แต่ละคนวาดหุ่นยนต์ที่ต้องการสร้าง พบว่าเด็กๆ สามารถวาดและออกแบบหุ่นยนต์ที่ตนเองต้องการสร้างได้อย่างสร้างสรรค์และมีการตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนเอง และนักเรียนได้นำเสนอหุ่นยนต์ที่ตนเองออกแบบ และจากนั้นให้เข้ากลุ่มและเลือกต่อหุ่นยนต์และสร้างคำสั่งในโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์ตามที่ได้วาดไว้ พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถประกอบตัวต่อและสื่อสารการเขียนโปรแกรมกับวิทยากรเพื่อให้หุ่นยนต์มีความสามารถตามที่ได้ออกแบบไว้ และในช่วงบ่ายนักเรียนนำเสนอหุ่นยนต์ที่ตนเองสร้างมาปรับแก้ไขและเพิ่มเติม ตัวต่อหรือโปรแกรมเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และในช่วงท้ายของกิจกรรมให้นักเรียนนำหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาวิ่งพร้อมกัน

ภาพกิจกรรม