กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 37

การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้วยกิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) ครั้งที่ 37 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการทำวิจัยควบคู่กับการฝึกทำงานและเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 174 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

1. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Rethinking Competency : How to Approach?” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

2. การร่วมกันอภิปรายหัวข้อ “การปฏิบัติ (Practice) ที่เริ่มด้วยการเข้าถึงสมรรถนะ (Competency) ตรง ๆ คืออะไร”

3.กิจกรรม React การอ่านหนังสือ Mathematical Thinking How To Develop it in The Classroom

4. การนำเสนอปรากฏการณ์ที่สนใจ (Educational Phenomena)

5. การนำเสนอและแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

6. การนำเสนอ Agenda

7. เข้ากลุ่ม RG เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

8. กิจกรรมการสะท้อนผล

ภาพกิจกรรม