กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จำนวน 3 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565

สนับสนุนโดย มูลนิธิพุทธรักษา ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1. โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี กิจกรรมครั้งนี้ในวันแรก ช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมการจัดทำโครงสร้างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายปี และรายหน่วย

วันที่ 2 ของการอบรม ช่วงแรกเป็นกิจกรรมการจัดทำแผนรายคาบ และช่วงสุดท้ายเป็นการสะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายปี รายหน่วยและแผนรายคาบ ร่วมกับ โรงเรียนอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธรักษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากมูลนิธิพุทธรักษา คุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ

2. โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง กิจกรรมครั้งนี้ในวันแรก ช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน” โดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมการจัดทำโครงสร้างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายปี และรายหน่วย โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ (1) ทีมการศึกษาชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (2) ทีมการศึกษาชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (3) ทีมการศึกษาชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โดยเป็นคุณครูผู้สอนประจำรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และภาษาไทย

วันที่ 2 ของการอบรม ช่วงแรกเป็นกิจกรรมการจัดทำแผนรายคาบ และช่วงสุดท้ายเป็นการสะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายปี รายหน่วยและแผนรายคาบ โดย ผอ.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมรับฟัง ร่วมกับ โรงเรียนอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธรักษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผศ. ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากมูลนิธิพุทธรักษา คุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ

3. โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ.อ่างทอง กิจกรรมครั้งนี้ในวันแรก ช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมการจัดทำโครงสร้างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายปี และรายหน่วย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพระครู สมุห์เดือน ปุญญจาโร, ดร. ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะครู

วันที่ 2 ของการอบรม ช่วงแรกเป็นกิจกรรมการจัดทำแผนรายคาบ และช่วงสุดท้ายเป็นการสะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายปี รายหน่วยและแผนรายคาบ ร่วมกับ โรงเรียนอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธรักษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากมูลนิธิพุทธรักษา คุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ

ภาพกิจกรรม