การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Mathematical Thinking: How to develop it

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 Prof. Dr. Masami ISODA ผู้อำนวยการ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Mathematical Thinking: How to develop it ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวนกว่า 60 คน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมขยายความในระหว่างการบรรยายและมีการอภิปรายแนวคิดร่วมกันกับผู้เข้าร่วม ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ การสื่อสาร และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา ไปพัฒนางานวิจัยและชั้นเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรม