กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นต้น จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมถึงคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน โดยมีการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และการกล่าวทักทาย โดย Prof. Dr. Masami Isoda ผู้อำนวยการ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก

ภาพกิจกรรม