การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมนักวิจัย โดยมีกิจกรรมและรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การบรรยายพิเศษ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
- การเปิดชั้นเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พื้นที่ กิจกรรม อันไหนใหญ่กว่ากันนะ สอนโดย คุณครูวรพัฒน์ เตาะอ้น ในการเปิดชั้นเรียนครูผู้เข้าร่วมอบรม ได้แบ่งบทบาทเป็นทั้งนักเรียนที่ได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง และบทบาทเป็นครูผู้สังเกตชั้นเรียน ในช่วงท้ายมีการสะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน ครูผู้สังเกตชั้นเรียน และผู้เชี่ยวชาญ
- การจัดทำโครงสร้างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายปี และรายหน่วยการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทีมการศึกษาชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 1 และทีมการศึกษาชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในการระดมความคิดในการออกแบบสถานการณ์ปัญหาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ในช่วงท้ายกิจกรรมนี้ มีการสะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม