การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human Resources Development Working Group : HRDWG) และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET)

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมการ ประชุมคณะทำงานเอเปค ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDWG) และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET) ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid มีผู้เข้าร่วมทาง Online และ Onsite จาก 22 ประเทศ โดยมี Dr. Wang Yan, Education Network Coordinator, APEC Human Resources Development Working Group เข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วมในนามประเทศไทย ได้แก่ ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ เป็นวิทยากร และคุณศรัณย์ วัชราภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ทำหน้าที่ Project Overseer ของโครงการเอเปค ภายใต้ APEC HRDWG จะเสนอข้อเสนอโครงการ “Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (AI) and Data Science for Education in APEC Economies” ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในนามประเทศไทย และ CRICED, University of Tsukuba ซึ่งทำหน้าที่ Project Overseer ในนามประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในนามประเทศไทย ร่วมกับ CRICED, University of Tsukuba และ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ในนามประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ “A collaborative study on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures among the APEC Member Economies” ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมในกลุ่ม EDNET Forum และที่ประชุม Human Resource Development Working Group (APEC HRDWG) ตามลำดับ และหลังจากนั้น มีชุดโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 1.ชุดโครงการ Innovative teaching mathematics through lesson study (พ.ศ. 2549 – 2551) 2.ชุดโครงการ Mathematics textbook, e-textbooks and education tools (พ.ศ. 2552 – 2554) 3.ชุดโครงการ Emergency Preparedness Education (พ.ศ. 2555 – 2557) 4.ชุดโครงการ Cross-border Education and STEM Education (พ.ศ. 2558 - 2560) 5.ชุดโครงการ Bridge 12 years of APEC Lesson Study to InMside High Quality Curriculum for Digital Economies (พ.ศ. 2560 – 2561) และ 6.ชุดโครงการ Inclusive Mathematics for Sustainability in a Digital Economy (InMside) (พ.ศ. 2562 – 2564)

ภาพกิจกรรม