การติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จ. สงขลา โรงเรียนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการสังเกตชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมโยนห่วงแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงกลมและทรงกลม และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมมานับนกกันเถอะ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1000 สอนโดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสะท้อนผลของทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัยประจำมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ทั้งนี้ยังมีทีมผู้บริหาร นำโดย อาจารย์บุญเจือ ทองประหวั่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา นายถาวร บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเข้าร่วมเรียนรู้ สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพกิจกรรม