การติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนหวังดี จังหวัดสงขลา

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนหวังดี จ. สงขลา โรงเรียนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการสังเกตชั้นเรียนทั้งหมด 3 ระดับชั้น ดังต่อไปนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมหก อยู่ไหนนะ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง จำนวนที่ไม่เกินสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมล้อจักรยานหรรษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงกลมและทรงกลม และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมระบายสีอย่างไรนะ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ตัวหารและตัวหารร่วม สอนโดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสะท้อนผลของทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร อาจารย์ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นักวิจัยประจำมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ทั้งนี้ยังมีทีมผู้บริหาร นำโดย ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเข้าร่วมเรียนรู้ สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพกิจกรรม