การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”

     ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับ มูลนิธิ Teach for Thailand ได้มีจัดการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)” ให้กับครูในโครงการ Teach for Thailand จำนวน 87 คน ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพบูรณาการความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รวมถึงมีความเข้าใจจนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย

ภาพกิจกรรม