กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

  • วันที่: 22 มิถุนายน 2564

    กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ห้อง 201 และออนไลน์ผ่าน zoom โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษากล่าวต้อนรับและมอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งในการนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโท 26 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
2. แนะนำคณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3. คณาจารย์ให้แนวทางและข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้:
- วัฒนธรรมการสัมมนาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- ปฏิทินสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
- แนะนำการประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
- รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวปิดกิจกรรม
4. รุ่นพี่ระดับบัณฑิตศึกษาแนะนำหนังสือ สถานที่ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรม