การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำ PATTERN BLOCKS ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด”

     ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำ PATTERN BLOCKS ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด” ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการมูลนิธิพุทธรักษา ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 2.โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 3.โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูจน์ โรงเรียนในโครงการ กสศ. รุ่น 1-2 ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 2.โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา และโรงเรียนเครือข่ายภาคกลาง ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 2.โรงเรียนวัดศาลาปูน โดยการอบรมในครั้งนี้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
2. การแบ่งกลุ่มย่อยเป็นครูในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยม เพื่อทำกิจกรรม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการนำ Pattern blocks ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. การอภิปรายและสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพกิจกรรม