การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา (ICME-14)

    ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา The 14th International Congress on Mathematics Education (ICME-14) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งการประชุมได้จัดให้มีทั้งในรูปแบบ On-site และ Online ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มวิจัยที่ 61 Topic Study Group 61 (TSG61: International Cooperation in Mathematics Education) ใน session ที่ 1 หัวข้อ “Adapting Lesson Study in Thailand through International Cooperation” ใน session ที่ 2 หัวข้อ “APEC Lesson Study Project (2006-2018) for Mathematics Education and AI Era Curriculum Project (2019-)” และร่วมอภิปรายที่กลุ่ม 13 (Discussion Group 13: DG13) Capacity and Network Project Sustainability and Future Directions ในส่วนของ CANP3 พร้อมทั้งร่วมอภิปรายร่วมกับนักศึกษาในกลุ่มวิจัย TSG34 และ TSG18 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ได้เข้าร่วมในฐานะ Team Member ในกลุ่มวิจัยที่ 34 Topic Study Group 34 (TSG34: Affect, Beliefs, and Identity of Mathematics Teacher) โดยได้ร่วมอภิปรายและถามคำถามต่อผู้นำเสนองานวิจัยทั้ง 3 session ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564, 16 กรกฎาคม 2564 และ 17 กรกฎาคม 2564 ตลอดจนร่วมอภิปรายในกลุ่มวิจัย TSG18 โดยในครั้งนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ถูกตอบรับนำเสนอผลงานวิจัยใน 2 กลุ่มวิจัยด้วยกันคือ Topic Study Group 34 (TSG34: Affect, Beliefs, and Identity of Mathematics Teacher) หัวข้อ “Mathematics Student Teachers’ Self-Efficacy Beliefs on Teaching” และ Topic Study Group 18 (TSG18: Students’ Identity, Motivation and Attitudes towards Mathematics and Its Study) เรื่อง “Exploring 11th Grade Students, Attitude toward Mathematics” พร้อมทั้งยังเข้าฟังบรรยายจาก session อื่น ๆ ตามโปรแกรมเช่น Lecture of Awardee, Invited Lecture, Plenary Lecture ฯลฯ

ภาพกิจกรรม