กิจกรรมการสัมมนาสะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1/2564 ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

    ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการสัมมนาสะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จำนวน 82 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 คน จาก 41 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาเข้าร่วมรับฟังและร่วมสะท้อนผลด้วย

ภาพกิจกรรม